بالش آنتی استرس
بالشی با لطافت و نرمی بالا و همچنین قابلیت انعطاف مناسب جهت قالبگیری متناسب با وزن های مختلف دارای سیستمی جهت تهویه مناسب هوا

pillow mattress

موجود 
2،180،000 ریال