محققین جوان شرکت ریکو با رویکرد تولیدات دانش بنیان ، سعی بر تحقیق در زمینه های مورد نیاز کشور و پرکردن خلاء های موجود در این بخش و نیز توسعه دانش روز و فرآورده های بدست آمده از دستاوردهای جدید دیگر کشورهارا دارد.

آخرین مقالات